Xingyun Lake Area

Xingyun Lake Area

Xiangjiang Gate

Xiangjiang Gate

Ningbo East Core Area Architectural Design

Ningbo East Core Area Architectural Design

Dow Corning China R&D HQ

Dow Corning China R&D HQ

Evian Town

Evian Town

Zhumadian Agricultural Exhibition & Trade Center

Zhumadian Agricultural Exhibition & Trade Center

Urban Design of Shanghai Jinshan Coastal Area

Urban Design of Shanghai Jinshan Coastal Area

China Merchants Bank Tower

China Merchants Bank Tower